AFTALE VEDRØRENDE BESTILLINGS- OG BETALINGSTJENESTE FRA PINCHO NATION A/S

 

Disse generelle vilkår udgør en del af den aftale (“aftalen”), som er indgået mellem Pincho Nation A/S, CVR nr. 38602470, Frimestervej 42, 2. th., 2400 København NV og kunden omkring tjenesten Pincho Nation.

 

Pincho Nation er en bestillings- og betalingstjeneste, der primært er beregnet til transaktioner af mindre beløb, der giver kunden mulighed for at gennemføre bestilling og betaling via sine mobile enheder. Kundens brug af Pincho Nation reguleres desuden af kundens aftale med vedkommendes bank eller bank-/kreditkortudsteder samt andre selskaber, hvis betalingsmiddel er tilsluttet til Pincho Nation.
 

Definitioner

Pincho Nation: Ved Pincho Nation bestillings- og betalingstjeneste forstås der, hvor bestilling og betaling sker ved hjælp af mobile enheder.

Kunden: Ved kunden forstås den fysiske person, som er tilsluttet til Pincho Nation i henhold til denne aftale. 

Handlende: Ved handlende forstås en juridisk person, som tilvejebringer varer eller tjenester, og som gennem aftale med Pincho Nation A/S tager imod betaling via Pincho Nation.

Tjenester: Ved tjenester forstås de mobile bestillings- og betalingstjenester, herunder Pincho Nation og alle tilhørende tjenester, som tilvejebringes af Pincho Nation A/S.

 

Registrering

Ved at lade sig registrere af tjenesterne i henhold til Pincho Nation registreringsprocedure og ved at acceptere aftalen (herunder disse generelle vilkår) kan kunden anvende Pincho Nation. Kunden anses som havende accepteret vilkårene ved registrering og første brug af tjenesten.
 

Kunden garanterer, at de oplysninger, som videregives ved registreringen, er korrekte og fuldstændige, og at registrering ikke er foretaget på vegne af andre.

 

Valgmuligheder i forhold til Pincho Nation

Kunden har mulighed for at tilknytte forskellige betalingsmidler til Pincho Nation, såsom blandt andet bank-/kreditkort, andre mobile betalingsmidler, mobilregninger, m.v. som tilbydes med tjenesten.

 

Begrænsninger og sikkerhed

Profilen i Pincho Nation er personlig og må alene benyttes af kunden.
Kunden skal vælge en adgangskode, som ikke indeholder kundens navn, adresse, person- eller telefonnummer eller lignende oplysninger, som er nemme at tilegne sig. Kunden må ikke oplyse adgangskoden til andre.Kunden må ikke opbevare adgangskoden i nærheden af, eller elektronisk på, det udstyr (herunder, men ikke begrænset til, mobiltelefoner, tablets eller pc‹er), hvorpå Pincho Nation anvendes.Kunden må ikke notere adgangskoden, hverken elektronisk eller på anden vis, så uvedkommende kan antage, at det noterede vedrører en adgangskode. Kunden skal opbevare det udstyr, hvorpå kunden benytter Pincho Nation på en sikker måde og udvise samme grad af forsigtighed som ved håndtering af penge eller værdipapirer. Kunden skal udvise ekstra forsigtighed i miljøer, hvor der er høj risiko for tyveri eller indtrængen. Ved indbrud, f.eks. i kundens hjem, er kunden forpligtet til, straks efter konstering heraf, at kontrollere, at det udstyr, som kunden benytter til Pincho Nation, ikke er blevet stjålet eller benyttet.
 

Det er kun muligt at benytte Pincho Nation hos handlende eller andre kunder, som benytter tjenesterne.
 

Kunden må ikke benytte tjenesterne i strid med aftalen eller Dansk lov.

 

Betaling

Ved at registrere et bank-/kreditkort eller andet betalingsmiddel, som er tilknyttet til Pincho Nation, giver Kunden Pincho Nation A/S lov til at debitere kortet, når kunden godkender en transaktion, eller når den automatiske betaling udføres.
Kunden er forpligtet til at videregive korrekte og relevante oplysninger vedrørende det registrerede kort til Pincho Nation A/S. Et registreret kort skal være gyldigt for at kunne benyttes med Pincho Nation.

 

Godkendelse, tilbagekaldelse og udførelse af transaktioner

Godkendelse
Kunden er ansvarlig for alle transaktioner, som kunden foretager. Kunden godkender transaktionen i Pincho Nation mobilapplikation.
Ved at godkende en transaktion giver kunden samtykke til, at det pågældende beløb debiteres Pincho Nation.

Det er kundens ansvar at sikre, at der dækning på det registrerede kort, og at kunden ikke overskrider et eventuelt kreditmaksimum, når kunden godkender transaktionen.

 

Gennemførelse
Når en transaktion godkendes af kunden, betyder det, at Pincho Nation A/S med umiddelbar virkning får en uigenkaldelig betalingsordre af kunden. Når Pincho Nation A/S har behandlet betalingsordren, udfører Pincho Nation A/S transaktionen og transaktionsbeløbet overføres til modtageren med umiddelbar virkning efter clearing af den pågældende bank.

 

Tilbagekaldelse
Når Pincho Nation A/S har modtaget betalingsordren, er det ikke muligt for kunden eller Pincho Nation A/S at tilbagekalde transaktionen. Eventuel anmodning om tilbagekaldelse af transaktionen skal rettes til den handlende.

 

Afvisning af transaktioner

Pincho Nation A/S forbeholder sig ret til at afvise en transaktion, hvis Pincho Nation A/S har rimelig grund til at tro, at transaktionen er i strid med aftalen eller dansk lov.


Pincho Nation A/S skal underrette kunden uden unødigt ophold, hvis en transaktion er afvist.


Klager over varer og tjenester m.v.

Den handlende er alene ansvarlig over for kunden for eventuelle fejl, forsinkelser og andre forhold vedrørende den købte vare eller tjeneste, og der påhviler ikke Pincho Nation A/S noget som helst ansvar. Klager, krav (herunder krav om tilbagebetaling fra handlende) og samtlige spørgsmål vedrørende fejlbehæftede eller forsinkede varer og tjenester skal derfor altid rettes til den handlende og ikke til Pincho Nation A/S.


Tilbagebetalinger fra handlende

Tilbagebetalinger fra handlende skal returneres til kunde via den samme betalingstjeneste, som den oprindelige betaling er fortaget via. Hvis betalingen f.eks. er foretaget gennem overførsel fra en forudbetalt konto, sker kreditering eller tilbagebetaling til den forudbetalte konto snarest muligt efter, at kreditering/tilbagebetaling er sket af den handlende og efter clearing af den pågældende bank.

 

Gebyrer

Kunden afholder alle trafikgebyrer, såsom sms-gebyrer, overførselsgebyrer for data m.v., når kunden benytter tjenesterne.
 

Support

Pincho Nation A/S stiller tjenesterne til rådighed 24/7. Pincho Nation A/S garanterer imidlertid ikke, at tjenesterne er fri for fejl eller forsinkelser. Desuden forbeholder Pincho Nation A/S sig ret til periodisk at deaktivere tjenesterne, helt eller delvist, i et rimeligt tidsrum, for at foretage service, opdateringer eller tekniske ændringer af tjenesterne.
Pincho Nation A/S er altid berettiget til at afhjælpe en fejl eller forsinkelse ved tjenesterne, inden andre foranstaltninger kan komme på tale.
I tilfælde af tekniske problemer med tjenesterne skal kunden besøge support og service sektionen på  www.Pincho Nation.dk for at læse nærmere om, hvordan problemet kan løses.


Pincho Nation A/S’ ret til at spærre Pincho Nation

Pincho Nation A/S forbeholder sig ret til at spærre kundens Pincho Nation, hvis Pincho Nation A/S har grund til mistanke om, at:
1    Pincho Nation af tekniske årsager ikke kan anvendes på sikker vis, eller
2    Uvedkommende har benyttet Pincho Nation, eller
3    Pincho Nation er benyttet i strid med loven eller denne aftale.

 

Pincho Nation A/S forbeholder sig desuden ret til at spærre kundens Pincho Nation, hvis Pincho Nation A/S har rimelig grund til at antage, at kunden ikke vil overholde sine betalingsforpligtelser.
 

Hvis Pincho Nation A/S har spærret Pincho Nation i henhold til ovenstående, skal Pincho Nation A/S underrette kunden herom uden unødigt ophold.
 

Kundens forpligtelse til at spærre Pincho Nation

Hvis kunden har mistanke om, at uvedkommende har fået kendskab til den adgangskode, som anvendes for at tilgå Pincho Nation, eller at Pincho Nation er blevet benyttet af uvedkommende, skal kunden snarest muligt ændre sin adgangskode.
I tilfælde af at kunden mister sin mobiltelefon, eller at den bliver stjålet, eller hvis kunden har mistanke om, at uvedkommende har fået kendskab til kundens adgangskode for at logge ind på Pincho Nation via den mobile enhed, eller at Pincho Nation er blevet benyttet af uvedkommende, skal kunden snarest muligt ophøre med at anvende mobiltelefonen som betalingsmiddel i Pincho Nation ved at kontakte info@Pincho Nation.dk.
Pincho Nation A/S vil derefter udrede forholdet ved at følge Pincho Nation A/S’ til enhver tid gældende procedurer samt vejlede kunden om, hvordan vedkommende får adgang til tjenesten igen.


Betalingsansvar ved uautoriserede transaktioner

Kunden skal:
a.    a)    beskytte adgangskoden i henhold til pkt. 5 i disse generelle vilkår.
b.    b)    handle og/eller underrette Pincho Nation A/S i henhold til pkt. 6 i disse generelle vilkår, hvis kunden har fået kendskab til, at udstyret, hvorpå Pincho Nation anvendes, er forsvundet, at Pincho Nation er blevet anvendt af uvedkommende, eller at nogen har fået kendskab til den adgangskode, som anvendes for at tilgå Pincho Nation.
c.    c)    kun benytte Pincho Nation i henhold til aftalen (herunder disse generelle vilkår).

Hvis en uautoriseret transaktion er blevet gennemført som følge af, at kunden ikke har beskyttet sin adgangskode, hæfter kunden for hele beløbet.
Hvis en uautoriseret transaktion er blevet gennemført som følge af en forpligtelse i henhold til a) – c),ovenfor, som er tilsidesat ved grov uagtsomhed, hæfter kunden for hele beløbet.
Kunden hæfter ikke for beløb som følge af en uautoriseret transaktion, som er blevet gennemført, efter anmeldelse om spærring af Pincho Nation er foretaget. Dette gælder dog ikke, hvis kunden har bidraget til den uautoriserede transaktion gennem svigagtig handling.
Kunden hæfter for hele det tab, som Pincho Nation har lidt, hvis kunden har undladt at underrette Pincho Nation A/S uden unødigt ophold, efter at kunden har fået kendskab til den uautoriserede transaktion. Det samme gælder, hvis Pincho Nation A/S har informeret kunden om transaktionen, og kunden ikke har anmeldt dette til Pincho Nation A/S inden for tretten (13) måneder efter, at transaktionen er gennemført.
 

Tilbagebetalinger

Kunden har ret til tilbagebetaling fra Pincho Nation A/S af en allerede godkendt og gennemført betalingstransaktion, hvis transaktionens nøjagtige beløb er angivet i forbindelse med kundens godkendelsen af transaktionen.
 

På anmodning fra Pincho Nation A/S skal kunden videregive oplysninger om alle relevante omstændigheder. Kunden skal anmode om tilbagebetaling inden for otte (8) uger fra den dag, hvor beløbet er debiteret, ellers fortaber kunden retten til tilbagebetaling.

 

Immaterielle rettigheder

Pincho Nation A/S og/eller deres underleverandører ejer alle rettigheder til tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, software, varemærker, ophavsrettigheder eller lignende rettigheder. Aftalen overdrager ikke sådanne rettigheder til kunden. Kunden må ikke kopiere, ændre, overføre eller gøre sådanne rettigheder tilgængelige for tredjemand eller må anden måde udnytte sådanne rettigheder til andet end at benytte Pincho Nation i overensstemmelse med aftalen.
 

For at anvende Pincho Nation kan det kræves, at kunden indgår separate licensaftaler, f.eks. til downloading af software, som benyttes i Pincho Nation.
 

Personoplysninger

Pincho Nation A/S indsamler og behandler kundens personoplysninger for at tilbyde og håndtere tjenester samt for at markedsføre varer og tjenester fra Pincho Nation A/S eller andre selskaber, som er tilknyttet til Pincho Nation. Personoplysningerne anvendes alene i overensstemmelse med aftalen, Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger  samt anden relevant lovgivning. Dette betyder blandt andet, at:
de personoplysninger, som indsamles, er begrænset til oplysninger, der er nødvendige for Pincho Nation forretningsmæssige formål og anvendes ikke til formål, der er uforenelige hermed.
De indsamlede personoplysninger behandles korrekt og i overensstemmelse med god skik og kun til lovlige formål. 
Pincho Nation gør sig alle rimelige bestræbelser for at sikre, at de indsamlede personoplysninger er korrekte. Desuden gøres bestræbelser for at rette, blokere eller fjerne personoplysninger, som er fejlagtige eller ufuldstændige med hensyn til formålet.
Personoplysningerne opbevares ikke i længere tid end nødvendigt i forhold til behandlingen.   

Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling personoplysninger. Dette sker ved at sende en e-mail til info@Pincho Nation.dk med oplysning om navn og e-mailadresse som er benyttet til handel via Pincho Nation samt anmodning om at blive slettet fra databasen. Herefter ophører behandling af vedkommendes personoplysninger straks.
Der indsamles under ingen omstændigheder oplysninger, der viser race, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, helbredsoplysninger, seksuelle forhold, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Pincho Nation A/S forbeholder sig også ret til at indsamle og behandle personoplysninger fra andre databaser med det formål at foretage kreditværdighedsbedømmelse.
Pincho Nation A/S kan være nødt til at videregive oplysninger om kundens brug af Pincho Nation (og eventuelt også andre Pincho Nation A/S-tjenester) til politi og/eller andre myndigheder. 
Kunden giver samtykke til, at Pincho Nation A/S må behandle personoplysninger i markedsføringsøjemed. Sådan samtykke kan tilbagekaldes af kunden ved skriftlig meddelelse til Pincho Nation A/S.


Forbrugerbeskyttelse

De i Lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler nævnte fortrydelsesrettigheder finder ikke anvendelse på bestillinger foretaget ved hjælp af Pincho Nation. Det følger af lovens § 18, stk. 2, idet de leverede ydelser i form af fødevarer ikke er egnet til fortrydelse.

 

Da registrering ikke indebærer levering af en konkret ydelse, og da kunden til enhver tid kan lade sig afregistrere, gælder der ingen fortrydelsesret.


Aftaleperiode og opsigelse

Aftalen træder i kraft, når kunden har registreret sig for tjenesterne og gælder indtil videre. 
Kunden har ret til når som helst at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning gennem meddelelse derom til Pincho Nation A/S. En anmodning fra kunden om at spærre Pincho Nation skal ikke betragtes som opsigelse af aftalen, medmindre kunden specifikt anmoder derom. 
Pincho Nation A/S har ret til når som helst at opsige aftalen gennem meddelelse til kunden med mindst to (2) måneder forudgående varsel. 
Pincho Nation A/S har ret til at opsige aftalen med umiddelbar virkning, hvis kunden misligholder aftalen. 
Hvis kunden dør, går personligt konkurs eller bliver taget under anden økonomisk administration iht. konkurslovens bestemmelser eller hvis kunden bliver erkæret umyndig ophører aftalen med umiddelbar virkning. 

 

Ændringer

Pincho Nation A/S har ret til at ændre aftalen (herunder disse generelle vilkår, omfang og funktion vedrørende tjenesterne samt prislisten) uanset tidspunkt. Ved anvendelse af mobilapplikationen kan kunden se eventuelle ændringer, inden der gives adgang til tjenesterne. Kunden har til enhver tid ret til at bringe aftalen til ophør med umiddelbar virkning, hvis kunden ikke kan acceptere ændringerne.

 

Overdragelse

Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til andre uden forudgående skriftligt samtykke fra Pincho Nation A/S. Pincho Nation A/S har ret til at overdrage rettighederne og forpligtelserne i henhold til denne aftale til et selskab inden for Pincho Nation AB-koncernen eller til tredjemand, som har erhvervet den virksomhed, der tilbyder tjenesterne.

 

Begrænsning af Pincho Nation A/S’ ansvar

Pincho Nation A/S garanterer ikke, at det altid vil være muligt at gennemføre en transaktion, når kunden benytter tjenesterne. Pincho Nation A/S afholder således ikke eventuelle omkostninger, der måtte forekomme som følge af, at kunden ikke har kunne gennemføre en transaktion i henhold til aftalen.
Pincho Nation A/S hæfter ikke for andet end tjenesterne og ifalder således ikke noget som helst ansvar for tjenester eller forpligtelser, som i forbindelse med aftalen varetages eller foretages af handlende, banker, kortudstedere eller andre. 
Pincho Nation A/S er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske myndighedsforanstaltninger, krig, naturkatastrofe, nedbrud i driften eller forstyrrelser i computersystemer eller telekommunikation eller andre omstændigheder, som ikke skyldes Pincho Nation A/S’ forhold, og som væsentligt påvirker opfyldelsen i henhold til aftalen, og som Pincho Nation A/S ikke med rimelighed har kunne forudse eller overvinde, og hvis konsekvenser det havde været umuligt at afværge. 
 

Poncho Nation A/S ifalder intet som helst ansvar for skade eller tab som følge af strejke, blokade, boycot, lockout eller anden lignende hændelse, selvom Pincho Nation A/S selv har været genstand for eller fortager sådan handling. 
Skade eller tab, som sker i andre tilfælde, erstattes ikke af Pincho Nation A/S, hvis Pincho Nation A/S har udvist normal forsigtighed. Pincho Nation A/S er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, medmindre skaden eller tabet skyldes grov uagtsomhed fra Pincho Nation A/S’ side.

 

Meddelelser og informationer

Meddelelser til kunden fra Pincho Nation A/S, f.eks. ændringer af tjenesterne eller opsigelse af aftalen, leveres elektronisk, i mobilapplikationen eller via e-mail til kundens registrerede e-mailadresse eller via sms eller alm. post.


Lovvalg og tvister

Denne aftale reguleres af dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved de danske domstole

Kunden har også ret til at klage til Pincho Nation A/S og anmode om rettelse eller anmelde tvisten til Forbrugerklagenævnet. Klage over behandling af personoplysninger skal indgives til Datatilsynet.